Kích thước: 500tex-3000tex

Gia cố dây thủy tinh hoặc dây thép

Sử dụng để dệt vải gốm