Cách Nhiệt TSC là thầu phụ của Công Ty Cách Nhiệt Việt Nam. Trực tiếp thi công Cách Nhiệt – Bảo Ôn hai phần chính Turbine và Boiler thuộc dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Ô Môn 2.

Nhân lực duy trì trung bình: 70 ÷ 90 người

Thời gian thi công             : 10 tháng

Vật tư cách nhiệt: Silicate / rockwool

Vật tư cladding: Nhôm, dày 0.7mm