Chủ đầu tư: Ortholite Vietnam

Nhân lực: 12

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Foamglass/ SS304

Ngành công nghiệp: Hóa chất

Năm 2019