Vải thủy tinh đã xử lý nhiệt (sợi Filament) 0.4, 0.6, 0.8mm.

Vải thủy tinh đã xử lý nhiệt (sợi Texturized) 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm.