Đường kính: 6, 9, 11, 13, 16 to 23 microns

Kích thước: 24-5000tex

Đường kính: 6, 9, 11, 13, 16 to 23 microns

Kích thước: 24-5000tex