Chủ đầu tư: Nhà máy SMC Vietnam

Nhân lực: 15-20

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel

Ngành công nghiệp: Chế tạo

Năm 2019